គ្រាប់​កាំភ្លើង​ចាស់ៗ ​ជា​ច្រើន​កេស រក​ឃើញ​នៅ​ស្រុក​ភ្នំព្រឹក ខេត្ត​បាត់ដំបង

ក្រុមជំនាញស៊ី​ម៉ាក់នៅទិសខេត្តបាត់ដំបង​បានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ បានអនុវត្តន៍បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលគ្រាប់កប់ក្នុងដី​ រួមមាន​ប្រភេទគ្រាប់ Motar 120mm​ ចំនួន២គ្រាប់​ ប្រភេទគ្រាប់ Rocket 40/85mm ចំនួន ២គ្រាប់​ ប្រភេទគ្រាប់12,7ចំនួន ៤៤ កេះ​ ប្រភេទ​គ្រាប់​AK47​ចំនួន២កេះ​ និងប្រភេទគ្រាប់RPK ចំនួន៩កេះ​។..

គ្រាប់​កាំភ្លើង​ចាស់ៗ ​ជា​ច្រើន​កេស រក​ឃើញ​នៅ​ស្រុក​ភ្នំព្រឹក ខេត្ត​បាត់ដំបង Continue Reading