ផលប៉ះ​ពាល់ដែលបណ្តាល​មកពីគេង​មិន​​ស្កប់​ស្កល់

ជាទូទៅគេឱ្យយើងគេងឱ្យបាន៨ទៅ១០ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ បើមិន​អ៊ីចឹង​ទេ​ហោច​​ណាស់​ក៏គេងឱ្យ​បាន៦​ម៉ោង​ដែរក្នុងមួយថ្ងៃ…..

ផលប៉ះ​ពាល់ដែលបណ្តាល​មកពីគេង​មិន​​ស្កប់​ស្កល់ Continue Reading