រថយន្តស្ទូចលើកអេស្កាវ៉ាទ័រ បែរជាទាក់ប៉ះខ្សែកាបភ្លើង ឆ្លងឆក់រងរបួសធ្ងន់

បុរសជាអ្នកបើកបររថយន្តស្ទូចម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ បន្ទាប់ពីស្ទូចលើកអេស្កាវ៉ាទ័រ ធន់តូចមួយគ្រឿង មិនបានមើលលើ បែជាដងស្ទូចទៅទាក់ប៉ះនឹងខ្សែកាបភ្លើង បណ្តាលឲ្យឆ្លងឆក់ កាលពីវេ….

រថយន្តស្ទូចលើកអេស្កាវ៉ាទ័រ បែរជាទាក់ប៉ះខ្សែកាបភ្លើង ឆ្លងឆក់រងរបួសធ្ងន់ Continue Reading