កុំ​មើល​ងាយ​មនុស្ស! ពី​​មុន​ជា​អ្នក​រាំ​អមគេ​ តែ​ឥឡូវ​ជា CEO ក្រុមហ៊ុន​តម្លៃ​ជាង​១០ម៉ឺន​ដុល្លារ

គំរូ​ពី​ការ​តស៊ូ​ដើម្បី​អនាគត​ត្រចះត្រចង់​មួយ​ទៀត​លេច​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ជាមួយ​អ្នក​រាំ​កំដរ​ឆាក​មួយ​រូប ដែល​បាន​តស៊ូ​រស់​ជាមួយ​អាជីព​ដែល…

កុំ​មើល​ងាយ​មនុស្ស! ពី​​មុន​ជា​អ្នក​រាំ​អមគេ​ តែ​ឥឡូវ​ជា CEO ក្រុមហ៊ុន​តម្លៃ​ជាង​១០ម៉ឺន​ដុល្លារ Continue Reading