ក្រសួងទេសចរណ៍ ដាក់វិធានការណ៍ ៥ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខ

ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូម្សិលមិញ បានប្រកាសចេញសារាចរណែនាំ ដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី/ខេត្ត ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកល ២០២០ ឆ្លងចូលឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងទេសចរណ៍ ដាក់វិធានការណ៍ ៥ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខ Continue Reading