ស្ថាប័ន​១​ក្នុង​ប្រទេសថៃ បំពាក់ស័ក្តិកោតសរសើរដល់​ក្រុមយុវជនសំរាម

ក្រុមយុវជនសំរាម ដែលមានលោក សាន ដារ៉ាវីត ដែលលោកជាអ្នកបង្កើត យុវជនសំរាម នេះក៏ធ្លាប់ ខាងសារព័ត៏មានប្រទេសជប៉ុន​ មកយកផ្ទាល់ ពីសកម្មភាពប្រមូលសំរាមនេះនិង ទូរទស្សន៍ DW របស់ អាល្លឺម៉ង់ក៏ចុះមកសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ ព្រមទាំងផ្តិតយករូបភាពជាច្រើនពីសកម្មភាពរបស់លោក..

ស្ថាប័ន​១​ក្នុង​ប្រទេសថៃ បំពាក់ស័ក្តិកោតសរសើរដល់​ក្រុមយុវជនសំរាម Continue Reading