ជំទាវ ឧកញ៉ា ហាក់ ណៃ ៖ផ្ដើមពីរបរជាអ្នកលក់ចាប់ហួយតូចតាច រហូតក្លាយជាជំទាវឧកញ៉ា

ការប្រឹងប្រែងឥតរាថយនេះហើយបានញុំងជីវិតរបស់អ្នកមេម៉ាយរូបនេះឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមួយរូបនិងមានមុខមាត់គួរគោរពនៅក្នុងសង្គម ដូចជាព្រះចន្ទផុតចាកពពកខ្មៅដូច្នោះដែរ …

ជំទាវ ឧកញ៉ា ហាក់ ណៃ ៖ផ្ដើមពីរបរជាអ្នកលក់ចាប់ហួយតូចតាច រហូតក្លាយជាជំទាវឧកញ៉ា Continue Reading