អ្នក​ស្រី ហ៊ុន សុភា ត្រូវ​បាន​ព្រះករុណា⁣ មហាក្សត្រ​ ប្រទាន​គោរម​ងារ​ជា ឧកញ៉ា​

អ្នក​ស្រី ហ៊ុន សុភា ត្រូវ​បាន​ព្រះករុណា⁣ មហាក្សត្រ​ ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ប្រទានគោរមងារជា ឧកញ៉ា​ការ​​ ប្រទាន​គោរមងារ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពីថ្ងៃពុធ⁣ ទី⁣ ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ។…

អ្នក​ស្រី ហ៊ុន សុភា  ត្រូវ​បាន​ព្រះករុណា⁣ មហាក្សត្រ​  ប្រទាន​គោរម​ងារ​ជា ឧកញ៉ា​ Continue Reading