ការចងជាបាច់​បណ្តាញ​ធុរកិច្ច លើ​ទីផ្សារ​អនឡាញ កំពុង​ទាក់ទាញ​​វិនិយោគ​ក្នុង​តំបន់អាស៊ាន

ជាមួយនឹងការពង្រីកនូវបរិស្ថានឌីជីថលបានឈានទៅរកការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅជាប្រពន្ធ័អេកូឡូស៊ីនៅពាសពេញតំបន់ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bain & Companyបានលើកឡើងថាអាចនឹងមានការកើនឡើងខ្លំាងក្នុងការដាក់វិនិយោគរួមគ្នា​នឹងអាចជួយបង្កើតឡើងនូវក្រុមហ៊ុនមានទីផ្សារឆាប់រហ័សលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់មាន​ទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។..

ការចងជាបាច់​បណ្តាញ​ធុរកិច្ច លើ​ទីផ្សារ​អនឡាញ កំពុង​ទាក់ទាញ​​វិនិយោគ​ក្នុង​តំបន់អាស៊ាន Continue Reading