ចង់​ក្លាយ​ជា​សហគ្រិន គូរ​ស្ថិត​ក្នុង​វ័យ​ណា ​​១០​ចំណុច​ដែល​អ្នក​​​​ត្រូវ​ដឹង

ជាទូទៅ នៅប្រទេសជឿនលឿន សហគ្រិនវ័យក្មេង ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ជាមធ្យម មានអាយុចន្លោះ​ពី៣៨ឆ្នាំទៅ៤៥ឆ្នាំ និងធ្វើជានាយកសាលាខ្ទង់អាយុ៦០ឆ្នាំ។ ដូច្នេះ សហគ្រិនវ័យក្មេងរបស់គេ មិនមែនមានន័យថា អាយុជាង២០ ដូចយើងគិតនោះទេ។…

ចង់​ក្លាយ​ជា​សហគ្រិន គូរ​ស្ថិត​ក្នុង​វ័យ​ណា ​​១០​ចំណុច​ដែល​អ្នក​​​​ត្រូវ​ដឹង Continue Reading