ឧកញ៉ា ស្រី ចន្ធូ ប្តឹងបកអតិថិជនវិញ ទាមទារសំណងចំនួនជាង ៧លានដុល្លារ

ឧកញ៉ា ស្រី ចន្ធូ នាយកក្រុមហ៊ុន 7NG ឃុំវិហារសួគ៌ ខេត្តកណ្តាល សម្រេចចិត្តប្តឹងលោកស្រី ឈុន ណារី វិញ ដែលជាអតិថិជនក្រុមហ៊ុន 7NG ដោយទាមទារសំណងចំនួន ៧.៧៧៧.៧៧៧ដុល្លារអាមេរិក ដែលជាលេខឡានទំនើប រ៉ូរ៉យ របស់ឧកញ៉ា ស្រី ចន្ធូ មានផ្លាកលេខ ៧៧៧៧ ។..

ឧកញ៉ា ស្រី ចន្ធូ ប្តឹងបកអតិថិជនវិញ ទាមទារសំណងចំនួនជាង ៧លានដុល្លារ Continue Reading