ស្ត្រី៣៧ឆ្នាំម្នាក់ដេកស្លាប់ក្រោយ​ពី​ផឹក​ស្រាវីស្គីអស់មួយដប់រួចចូលដេក

ស្ត្រីវ័យ៣៧ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានក្មួយប្រទះឃេីញដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោយពីផឹកស្រាវីស្គីអស់មួយដប់ហើយចូលដេក …

Continue Reading