ភាពយន្ត​ខ្លី​ចំនួន៦រឿង ជ្រើស​រើស​ចូល​រួម​​ប្រកួត មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ២០១៩

មហោស្រព​ភាពយន្ត​ខ្លី​ចតុមុខ (CSFF) លើក​ទី៨ គ្រោង​ធ្វើ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៥​ដល់​ថ្ងៃទី​៨​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៩​ខាងមុខ​នេះ​ហើយ ​ក្នុង​នោះ​គណៈកម្មការ​​បាន​ជ្រើសរើស​ភាពយន្ត​ខ្លី​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​១២​ចំណងជើង ដែលមាន​ភាពលេច​ធ្លោ​សម្រាប់​ចាក់​បញ្ចាំង​ក្នុង​មហោស្រព​ឆ្នាំ​ទី​៨​របស់​ខ្លួន ក្នុង​១២​រឿង​នោះ…

ភាពយន្ត​ខ្លី​ចំនួន៦រឿង  ជ្រើស​រើស​ចូល​រួម​​ប្រកួត មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ២០១៩ Continue Reading