ម្ចាស់ប្រេនសាច់អាំងចង្កាក់ HBF ប្រកាសឲ្យដាក់លក់​ឈុតខោអាវស្ទីមសោណារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ នៅតាមតូបទូទាំងប្រទេស

ថៅកែក្មេងម្ចាស់​​ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនលាន់មាត់ជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ល្បីនៅទូទាំង២៥ខេត្ត/ក្រុង

ម្ចាស់ប្រេនសាច់អាំងចង្កាក់ HBF ប្រកាសឲ្យដាក់លក់​ឈុតខោអាវស្ទីមសោណារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ នៅតាមតូបទូទាំងប្រទេស Continue Reading

ស្ងាត់ៗ ម្ចាស់ប្រេនឆាយសាច់ចង្កាក់ HBF ល្បីលាន់មាត់ថារសជាតិឆ្ងាញ់ បានចូលជួបសុំពរជ័យពីលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណា

ប្រេនសាច់ចង្កាក់ HBF កំពុងធ្វើឲ្យមហាជនលាន់មាត់ជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ ដែលមានសាខានៅទូទាំង២៥ខេត្ត/ក្រុង។

ស្ងាត់ៗ ម្ចាស់ប្រេនឆាយសាច់ចង្កាក់ HBF ល្បីលាន់មាត់ថារសជាតិឆ្ងាញ់ បានចូលជួបសុំពរជ័យពីលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណា Continue Reading