ក្រុមហ៊ុន​​ដីឡូតិ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​នៅ​កូរ៉េ​មួយ ចែក​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​បុគ្គលិក​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ម្នាក់

។ ដំណើរ​ការ​​មិន​ទាន់​បាន​១ឆ្នាំ​ស្រួលបួល​ផង ក្រុមហ៊ុន​បាន​ឈាន​លក់​ដល់​គ្រោង​ទី៤​ហើយ អ្វី​ដែល​ជា​ការ​​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ នៅ​ថ្ងៃ​បើក​សម្ពោធ​គម្រោង​ថ្មី​ម្សិល​មិញ​នេះ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុមហ៊ុន បាន​ចែក​​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​​បុគ្គលិក​ឆ្នើម​ចំនួន​…

ក្រុមហ៊ុន​​ដីឡូតិ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​នៅ​កូរ៉េ​មួយ ចែក​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​​បុគ្គលិក​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ម្នាក់ Continue Reading