សាលា​សម្រាប់កូនសេដ្ឋី កូន​ទូត កូនបរទេស ISPP នៅភ្នំពេញក្នុងមួយឆ្នាំបង់ថ្លៃសិក្សាមិនក្រោម ២ ម៉ឺនដុល្លារ

ដូចនឹងអ្វីដែលប្រិយមិត្តឧកញ៉ាញូស៍ បានដឹងរួចមកថា សាលា​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ (ISPP)

សាលា​សម្រាប់កូនសេដ្ឋី កូន​ទូត កូនបរទេស ISPP នៅភ្នំពេញក្នុងមួយឆ្នាំបង់ថ្លៃសិក្សាមិនក្រោម ២ ម៉ឺនដុល្លារ Continue Reading