អ្នករកស៊ីមានជាងគេ និងជោគជ័យបំផុតរបស់ប្រទេសចិន លោក Zhang Yong

អ្នករកស៊ីមានជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសចិន លោក Zhang Yong គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Sichuan hot pot chain Haidilao ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ ។

អ្នករកស៊ីមានជាងគេ និងជោគជ័យបំផុតរបស់ប្រទេសចិន លោក Zhang Yong Continue Reading